1. Tilbud og aftale
2. Pris
3. Levering
4. Betaling
5. Ejendomsforhold
6. Ejendomsret, ophavsret m.v. 
7. Forsinkelse
8. Mangler
9. Ansvar
10. Underleverandører
11. Montering
12. Købeloven
13. Tvister
14. Email markedsføring


1. Tilbud og aftale

1.1.
Tilbud er bindende for XDZign.dk i 30 dage fra tilbudets dato at regne. 

1.2. 
Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af XDZign.dk. 

1.3. 
Foliefarver: Folie findes ikke i de normale farvekoder (Pantone/RAL/CMYK mm) derfor kan der forekomme 
farveafvigelser i forhold det ønskede.
CMYK: Ved CMYK print kan forekomme farveafvigelser på +/- 5%.
Farver på PC-skærm: Farver på computerskærme er ikke retvisende og derfor skal farvekoder anvendes såvidt
at det er muligt. 

1.4. 
Variationer i størrelser kan forekomme. Fra +/- 2mm til 2%2. Pris 

2.1. 
Alle priser er ekskl. moms, med mindre andet er angivet.

2.2. 
Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger. 

2.2.1. 
Har bestilleren anmodet XDZign.dk om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk mm er 
XDZign.dk berettiget til at få dette arbejde betalt med XDZign.dk's til enhver tid gældende timetakst 

2.2.2.
Såfremt der tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige 
afgifter eller øvrige omkostninger, er XDZign.dk berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger. 

2.2.3.
Såfremt der tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter
eller øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald. 

2.2.4. 
Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbudsdatoen gældende valuta i danske kroner. Leverandøren 
forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende. 

2.3.
Ud over den tilbudte eller aftalte pris, er XDZign.dk berettiget til at kræve betaling for: 

2.3.1. 
Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale bestilleren har givet XDZign.dk, viser sig at være 
ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuld eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter arbejdet er 
påbegyndt. Overstiger prisen for dette arbejde 300 kr. orienterer XDZign.dk inden arbejdet i gangsættes. 

2.3.2. 
Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse. 

2.3.3.
Hvis bestiller ikke, til trods for aftale med XDZign.dk, ikke har afmonteret de aftalte dele, så montering af dekoration
eller solfilm på biler kan foregå uden ekstra arbejde.

2.3.4.
Hvis emnet der skal dekoreres eller bearbejdet ikke er tilstrækkelig rengjort. Køretøjet skal af bestilleren være
vasket og ren. Der må ikke være benyttet voks i rengøringen. XDZign.dk fakturerer for forbrugt arbejdstid, hvis
fjernelse af voksbehandligt er nødvendig.

2.4. 
Alle priser er beregnet for afhentning på XDZign.dks adresse: Hornvej 41, 8882 Fårvang.
Omkostninger til transport udover denne adresse og til transportforsikring betales af bestilleren ud over den aftalte 
pris, jf. pkt. 3.3. XDZign.dk bestiller forsikringen på bestillerens vegne, hvis denne gør opmærksom på det. 

2.5. 
Ønsker bestilleren - og påtager XDZign.dk sig - at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er 
leverandørens, betaler bestilleren vederlag herfor ud over den aftalte pris.3. Levering

3.1. 
Med de i pkt. 3.2. nævnte forbehold finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når XDZign.dks arbejde er færdigt. 

3.2. 
Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller bestillerens
handling eller undladelse, har XDZign.dk ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.
Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af XDZign.dk leveringsforpligtelser fordyres 
for XDZign.dk er XDZign.dk forpligtet til at gennemføre disse såfremt bestilleren erklærer at skadesløsholde 
XDZign.dk ved betaling af den af XDZign.dk beregnede merpris. 

3.3. 
Afhentningsstedet er XDZign.dks værksted, Hornvej 41, 8882 Fårvang.
Al forsendelse ud over denne adresse sker for bestillerens regning, jf. pkt. 2.4. og risiko. XDZign.dk er forpligtet 
til på bestillerens anmodning og for dennes regning, jf.pkt. 2.4. at tegne transportforsikring. 4. Betaling 

4.1. 
Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske 8 dage efter fakturadato. 

4.2. 
Der påløber rente fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned. Bestilleren pålægges et rykkergebyr på kr 150,- for hver rykker. 

4.3. 
På XDZign.dks anmodning er bestilleren til enhver tid forpligtet til at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. 
Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er XDZign.dk forpligtet til at friholde bestilleren for enhver
udgift forbundet hermed. 

4.4. 
Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er XDZign.dk berettiget til delvis fakturering. 5. Ejendomsforhold 

Samtlige varer fra XDZign.dk - forbliver til endelig betaling af samtlige fordringer XDZign.dk's ejendom.6. Ejendomsret, ophavsret m.v. 

6.1.
Skitser, layout, rentegning, tekstforslag, skabeloner o.l. uanset med hvilken teknik disse er fremstillet og uanset 
på hvilken måde de opbevares, tilhører XDZign.dk og må ikke uden XDZign.dks godkendelse overlades 
til tredjemand. 

6.2. 
Hvad XDZign.dk har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejdet eller 
mellemprodukter, såsom klicheer, broderiprogrammer, reproduktions- og trykfilm, uanset med hvilken teknik 
disse er fremstillet, og uanset med hvilken måde de opbevares, samt værktøj som f.eks. stanse-, præge- 
eller svejseværktøj er XDZign.dks ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette 
gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret. 

6.3.
Det i pkt. 6.2. omhandlende må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter aftale herom. 7. Forsinkelse 

Indtræffer forsinkelser, er bestilleren med det af pkt. 3.2. følgende forbehold berettiget til at hæve aftalen, 
såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker på nøjagtig bestemt tid.

 


8. Mangler 

8.1. 
XDZign.dk har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk. 

8.2. 
Mindre afvigelser fra godkendte prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at 
nægte at modtage det bestilte. 

8.3. 
XDZign.dk har ret til mer- eller mindre levering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde, hvor papir eller andet 
materiale er fremstillet specielt til ordren, har XDZign.dk ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10%
af aftalt oplag, dog højest svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelse. 

8.4.
Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren forpligtet til straks at reklamere herover. Undlades 
reklamation eller reklamerer bestilleren ikke inden 8 dage fra levering har fundet sted, mister bestilleren adgangen 
til at gøre manglen gældende. XDZign.dk er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden 
rimelig tid. 

8.5. 
Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir, tøj, plader eller andet til leverancen, hæfter XDZign.dk ikke for 
fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

8.6.
Ved tryk på tøj leveret af bestilleren, ydes ingen garanti for holdbarheden af trykket. 
Der kan i ordrekbekræftelsen fra XDZign.dk til bestilleren tages forbehold for trykkets holdbarhed ved særlig
placering af trykket.

8.7.
Det anses ikke for en mangel, at solfilm ikke hæfter 100% omkring matrix prikker på bilruder.

8.8.
Det anses ikke for en mangel, hvis folien krymper langs ikke afmonterede emner og dermed ikke slutter
helt op til kanten.9. Ansvar 

9.1. 
I tilfælde af forsinkelse af - og i tilfælde af - mangler ved det leverede har XDZign.dk intet ansvar, hvor 
forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget
forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver 
omstændighed, som XDZign.dk ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, 
mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, 
uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, 
eksport- og importforbud og anden force majeure situation. 

9.2. 
Forsinkelse eller mangelfuld leverance omfattet af den i pkt. 9.1. omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til
underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller 
virksomhedens ophør. 

9.3.
I tilfælde af forsinkelse eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter XDZign.dk ikke for driftstab, tab
af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for trediemand, jf. 
dog pkt. 9.4. 

9.4.
Det er bestilleren pålagt selv at informere sig om de forskellige anvisninger om brugen af de
af XDZign.dks udførte opgaver. Disse informationer er tilgængelige på XDZign.dks hjemmeside. Evt. forkert 
anvendelse eller håndtering med følgende beskadigelse af produktet eller emner dertil er bestillerens eget
ansvar.

9.5. 
XDZign.dk har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller 
udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og 
øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. 
Pådrager XDZign.dk sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til 
udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren XDZign.dk skadesløs for et sådant ansvar. 

9.6.
XDZign.dk har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer, o.l. som 
ikke er XDZign.dks, men som er overladt til denne af bestilleren med henblik på opbevaring, herunder 
opbevaring af arbejder, XDZign.dk har udført, jf. pkt. 2.5. XDZign.dk er dog ansvarlig såfremt det godtgøres, 
at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af XDZign.dk. Bestilleren må selv sørge 
for forsikring af genstanden imod skade og undergang. Hvis materiale ønskes retur skal der gøres klart 
opmærksom på dette ved levering af materialet - hertil skal det leveres med frankeret returemballage.

9.7.
Bestilleren sørger selv for den nødvendige forsikring af køretøjer, skilte, plader eller andre emner der overdrages 
til XDZign.dk med henblik på dekoration eller anden forarbejdning.
XDZign.dk påtager sig intet ansvar ved tyveri, brand, vandskade, hærværk eller lignende ødelæggelser. 10. Underleverandører 

XDZign.dk er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører. 11. Montering

11.1.
Ved nedgravning af skilte mm, pålægges bestilleren udgiften for kort over rør/kabelføringer. XDZign.dk
bestemmer om nødvendigheden af at rekvirere sådanne kort/tegninger.

11.2.
Det forudsættes i tilbudet til bestilleren at materialet hvorpå montering skal ske er i en stand der muliggør
en montering uden ekstra omkostninger for XDZign.dk. Evt ekstra omkostninger og forgæves forsøg
faktureres til timepris.

11.3.
Hvis andet ikke er skriftligt aftalt, bestemmer XDZign.dk valg af monteringsmetode samt valg af befæstigelse.

11.4.
Biler der skal dekoreres må ikke leveres nyvokset - dog må lakrensning uden voks benyttes. Evt. afrensning af
voks faktureres til time pris.

11.5.
Bestilleren sørger for at materialer hvorpå dekoration mv skal monteres er tilstrækkeligt rengjort for monteringen.
Ekstra rengøring faktureres til timepris. 

11.6.
Ved montering af solfilm gælder reglerne omtalt under solfilm andetsted på hjemmesiden. Læs her!

11.7.
Ved helmontering af emner, hæfter XDZign.dk ikke for evt. senere “trækninger” i folie hvis bestiller ikke har ønsket
at afmontere diverse dele for at få optimalt resultat.

11.8.
Det forudsættes at lakeringen på køretøjer er sådan udført at der ved evt. afmontering af folie mv. ikke beskadiger
overfladen. Evt. lakskader hæfter XDZign.dk ikke for.12. Købeloven

Dansk Lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden 
ikke er fastlagt i aftalens tekst eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser . En eventuel tvist vedrørende 
aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i 
overensstemmelse med danske værnetingsregler. 13. Tvister

13.1.
Opstår der i anledning af leverancen tvivl om varens kontraktmæssighed m.v. er det vor ret at vælge, om 
tvisten skal afgøres ved voldgift eller ved de ordinære domstole. 

13.2. 
Skal sagen føres ved domstolene, skal sagen anlægges ved vort hovedkontors værneting uden hensyn til, 
hvor køber bor eller opholder sig. 

13.3. 
Hvis sagen skal afgøres ved voldgift, etableres voldgiftsretten efter reglerne i "Almindelige Betingelser 
For Arbejder og Leverancer 1992" §47. 

13.4. 
Syn og skøn etableres efter reglerne "Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer 1992" §45. 
Herudover af AB 92 ikke vedtaget vore leverancer. 14. Email markedsføring

14.1. Markedsføringsøjemed
Som kunde hos XDZign.dk kan din email-adresse blive brugt i markedsføringsøjemed. 

14.2. Part
Din mailadresse vil aldrig blive videregivet / solgt til trediemand. Du modtager kun information fra 
XDZign.dk. 

14.3. Interval og relevans
Du modtager kun information fra XDZign.dk omhandlende relevante produkter. 

14.3. Afmelding og spørgsmål
Du kan til enhver tid afmelde dig email-serivce på mail@xdzign.dk. 

Oplever du problemer med din afmelding eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at 
kontakte XDZign.dk på mail@xdzign.dk eller på tlf 2066 6075